ELF, B2UTy, Cassie ♥
_______________________________
Miral17lFemalelGermany
K-PoplB2STlSuJu
_______________________________

HyukjaelJunhyunglHyunseung
KyuhyunlDonghaelJonghyun